PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING VAN IKWILSCHEIDEN.NL – VERSIE 31 MAART 2019

Dit is de privacy- en cookieverklaring van ikwilscheiden.nl, gevestigd aan de Nieuwe 
’s-Gravelandsweg 5 te 1405 HJ Bussum. Ikwilscheiden.nl (hierna ook te noemen “ikwilscheiden.nl”) respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website https://ikwilscheiden.nl. In dat kader heeft “ikwilscheiden.nl” passende maatregelen genomen, om je bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik te voorkomen.

In deze privacy- en cookieverklaring kun je informatie vinden over hoe “ikwilscheiden.nl” omgaat met persoonsgegevens en op welke wijze gebruik wordt gemaakt van cookies. Als je na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop “ikwilscheiden.nl” omgaat met persoonsgegevens, als je gebruik wilt maken van je in deze privacy- en cookieverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als je een klacht wilt indienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact met “ik wil scheiden” opnemen via de e-mail: contact@ikwilscheiden.nl.

Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht of als je jouw klacht liever niet hier bij “ikwilscheiden.nl” indient, kun je deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

“ikwilscheiden.nl” is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De grootst mogelijke zorgvuldigheid zal worden betracht en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer zijn, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of een IP-adres.

“ikwilscheiden.nl” verwerkt deze gegevens wanneer je deze gegevens zelf verstrekt en hiervoor toestemming geeft, bijvoorbeeld omdat je cliënt wordt of omdat je solliciteert. Het kan ook zijn dat de persoonsgegevens uit andere bronnen worden ontvangen omdat je bijvoorbeeld een wederpartij bent in een procedure. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn gekregen. Dat zal over het algemeen zijn om juridische diensten te verstrekken, om aan juridische en wettelijke diensten te voldoen en er een gerechtvaardigd belang is.

Met wie worden je gegevens gedeeld

Je gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die naar je worden gestuurd of van je worden ontvangen. Je gegevens worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door de ICT-provider. Hiermee is een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Verder worden de betalingsgegevens die je ten behoeve van de facturering hebt verstrekt, doorgegeven aan de partij die voor de financiële administratie verricht. Ook met deze partij is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Indien jij, of een andere partij die betrokken was bij je dossier, een klacht tegen ons indient, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan de desbetreffende instanties waar je de klacht indient. Je gegevens worden door deze instanties vertrouwelijk behandeld.

Je gegevens worden verder niet aan derden verstrekt, tenzij dit op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is.

Hoe worden je gegevens beveiligd

Er zijn passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT-provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Bewaartermijn

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de in dit Privacyreglement genoemde doelstellingen dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Wat zijn je privacy rechten

Je hebt de volgende rechten:

  • Het recht op inzage in je persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  • Het recht op rectificatie van je persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.
  • In bepaalde gevallen: het recht om je persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
  • Het recht om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacy- en cookie verklaring genoemde e-mailadres.

Gebruik van cookies

De website www.ikwilscheiden.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine testbestandjes die op je PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden.

“ikwilscheiden.nl” maakt gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van de website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van de website, kan de website verder worden verbeterd. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen. “ikwilscheiden.nl” heeft daar geen invloed op.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring

Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook deze privacy- en cookieverklaring aan verandering onderhevig. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Wij werken samen met:

× Stuur een WhatsApp bericht